top of page

 

          WELKOM !

Ben je op zoek naar de diepere oorzaak van je lichamelijke klachten? Misschien is Cranio therapie dan wat voor jou.

 

Cranio (sacraal) therapie is ontwikkeld uit de osteopathie en maakt gebruik van subtiele, manuele technieken met een zeer zachte aanraking. Daarbij ‘luistert’ de behandelaar heel precies naar het lichaam van de cliënt. Hij voelt waar in het bindweefsel zich de meeste spanning bevindt en volgt de, soms subtiele, bewegingen die daarbij ontstaan.

Soms verloopt een sessie in relatieve stilte. Voor de cliënt is dan voélen wat er gebeurt en ook  verandert het belangrijkste. Tevens kan er via gerichte vragen van de therapeut een dialoog op gang worden gebracht tussen eventueel lichaam, geest en emoties. Het sleutelwoord hierbij is bewustwording

Doel van dit alles is om een diep loslaten te stimuleren, welke ruimte geeft aan beweging en herstel.

Deze manier van communicatie tussen lichaam, geest en emoties is uniek. Dit komt doordat deze plaatsvindt binnen de speciale toestand die wordt opgeroepen door de cranio aanraking.

 

Tijdens een sessie, in het contact met jou, streef ik er naar om me zo neutraal mogelijk op te stellen. Vragen die ik stel, stel ik zonder oordeel, met de nieuwsgierigheid en openheid van een kind.

Op die manier nodig ik het lichaam van de cliënt uit om te ‘spreken’ indien nodig.

 

Voor een meer uitgebreide uitleg verwijs ik graag naar de site van Cranio Nederland :

Wat is Cranio | Cranio Nederland (cranio-nederland.nl)

 

Tevens sta ik je telefonisch graag te woord om je meer te vertellen.

Zie het tabblad ‘contact’ voor verdere informatie.

 

Cranio sessies duren 1 uur en zijn 75 euro per sessie (vrijgesteld van btw).

 

____________________

Als lid van de beroepsvereniging VBAG sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister van het RBCZ en worden cranio behandelingen door verschillende verzekeringen (deels) vergoed.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering.

In de zorgwijzer staat dit verder uitgelegd : 

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/craniosacraal-therapie

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en Klacht- en tuchtregeling van VBAG en RBCZ.

 

​In 2016 is de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingetreden. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de Cranio behandeling dan hoop ik dat u zich in eerste instantie wendt tot de behandelend therapeut, in dit geval dus bij mij. Hopelijk kunnen we dan de klacht samen naar tevredenheid oplossen. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u zich wenden tot de klachten- en geschillencommissie op : https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

AGB-zorgverlenersnr   90114493

AGB-praktijkcode         90091490

KvK                                  7187306

BTW-nummer                NL155395129B01

 

____________________

PRIVACYVERKLARING

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.  Je dossier bevat daartoe aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier heb ik gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens

 • Er voor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens in je dossier. Ook heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier zouden eventueel nog voor de volgende doelen gebruikt kunnen worden :

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid

 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

 

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar :

 • Je naam, adres en woonplaats

 • Je geboortedatum

 • De datum van de behandeling

 • Een korte omschrijving van de behandeling

 • De kosten van het consult

 

Via deze website verzamel ik geen gegevens van bezoekers of cliënten.

 

Verwerkingsovereenkomst

 

Zoals de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking aangeeft heb ik met bedrijven die gegevens van mij verwerken een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is onder andere vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

logo-rbcz-vbag-samen-2.500x500x1.jpg
bottom of page